TERMS OF USE

B-UNDAUNTED
KVK NR: 62955233

Vestigingsadres: (dit is geen bezoekersadres)

Adriaen van Ostadelaan 32
1181 WX
Amstelveen

info@b-undaunted.com

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig op elk aanbod van B-UNDAUNTED en op elke tot stand gekomen overeenkomsten en bestellingen tussen B-UNDAUNTED en de consument.
1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand.

Artikel 2 AANBOD
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden is geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 B-UNDAUNTED is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.3 Alle afbeeldingen en specificatie gegevens in het aanbod zijn waarheidsgetrouw. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod zijn geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen B-UNDAUNTED de prijs garandeert;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.


Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk door B-UNDAUNTED
3.3 B-UNDAUNTED kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals aan feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien B-UNDAUNTED op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.

Artikel 4 GEGEVENS 

4.1 De consument dient er zorg voor te dragen dat gegevens zoals, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummers volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de consument dat deze wettelijk bevoegd is gebruik te maken van de website.
4.2 B-UNDAUNTED gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De gegevens in ons beheer worden nooit ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daar zelf toestemming voor is gegeven.
4.3 B-UNDAUNTED hecht waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. We maken gebruik van (SSL) encryptie-technologie en andere tools waarmee wij uw persoonlijke informatie beschermen.
4.5 Uw gegevens kunt u op elk moment wijzigen.

Artikel 5 PRIJZEN EN BETALINGEN
5.1 De op de website vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.
5.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is B-UNDAUNTED niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
5.3 B-UNDAUNTED gaat pas over tot levering van een product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 6 LEVERING
6.1 De bestelling wordt op het aangegeven afleveradres bezorgt. Indien de consument zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor de consument.
6.2 B-UNDAUNTED maakt binnen de EU gebruik van de pakketservice van Post NL. Bij leveringscondities voor bestellingen buiten de EU, dient de cosument contact op te nemen met B-UNDAUNTED.
6.3 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
6.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
6.5 B-UNDAUNTED is verantwoordelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van producten tot het moment van aflevering.

Artikel 7 HERROEPINGSRECHT
7.1 De consument heeft de mogelijkheid een product binnen een zichttermijn van 14 dagen na levering te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
7.2 Artikelen moeten in originele staat, (ongedragen, onbeschadigd) met bijbehorende labels en in de originele verpakking geretourneerd worden. Artikelen die hier niet aan voldoen worden niet geaccepteerd en gaan retour naar de afzender. De verzendkosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de afzender.
7.3 De consument is zelf verantwoordelijk voor de kosten en de risico's van het retourneren. Ongefrankeerde (of niet voldoende gefrankeerde) pakketten worden niet geaccepteerd. 
7.4 Het is niet mogelijk een artikel om te ruilen. Voor het omruilen van een artikel dient de consument het ongewilde artikel te retourneren en een nieuwe bestelling te plaatsen.
7.5 B-UNDAUNTED is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van producten na het moment van afleveren.
7.6 B-UNDAUNTED zal na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag van het productbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds is ontvangen door B-UNDAUNTED.
7.7 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de algemene voorwaarden van B-UNDAUNTED die zijn vermeld op de website en bij het afrekenen moeten worden geaccepteerd.

Artikel 8 KLACHTENREGELING
8.1 De consument dient een klacht binnen 7 dagen volledig en duidelijke omschreven in te dienen bij B-UNDAUNTED.
8.2 Bij B-UNDAUNTED ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door B-UNDAUNTED binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een antwoord kan verwachten.
8.3 Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 AUTEURSRECHT
Het is verboden om tekstuele informatie, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, video’s, software en overige informatie te vermenigvuldigen of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van B-UNDAUNTED. Het kopiëren, manipuleren of reproduceren van de producten en ontwerpen en van het merk B-UNDAUNTED is ten strengste verboden! 

Artikel 10 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten waaronder tekstuele informatie, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, video’s, software en overige informatie, met betrekking tot B-UNDAUNTED dient u onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 11 OVERMACHT

11.1 B-UNDAUNTED is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien B-UNDAUNTED niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, iedere omstandigheid waarmee B-UNDAUNTED ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kan houden en ten gevolge hiervan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd door de wederpartij zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de verplichtingen jegens B-UNDAUNTED voldoet, tenzij zulks aan B-UNDAUNTED verwijtbaar is.
 11.3 Ingeval van overmacht hebben wij het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te
annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het
betalen van schadevergoeding.

Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland mocht dit niet onderling tussen beide partijen afgehandeld kunnen worden.

Artikel 13 DIVERSEN

13.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
13.2 B-UNDAUNTED is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.
13.3 Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. De administratie van B-UNDAUNTED geldt als bewijs van de door jouw gedane aanvragen en/of bestellingen.
13.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

B-UNDAUNTED
Chamber of Commerce: 62955233

Based in the Netherlands: ( this is not a visiting address )
Adriaen van Ostadelaan 32
1181 WX
Amstelveen
info@b-undaunted.com

Article 1 GENERAL
1.1 These terms and conditions apply to every offer of B-UNDAUNTED and any agreements between B-UNDAUNTED and customers.
1.2 If one or more provisions of these terms and conditions are wholly or partially invalid at any time or be destroyed , then the terms and conditions stated otherwise remains in force.

Article 2 OFFER
2.1 If an offer has a limited duration or is stated under certain conditions , this will be stated in the offer.
2.2
B-UNDAUNTED is entitled to change the offer and adapt . All offers are non-committal.
2.3 All images and specification information in the offer are
veracious. Mistakes or errors in the offer are not a reason to compensate or end an agreement.
2.4 Each offer contains information that is clear to the customers what rights and obligations are involved in accepting the offer. This concerns in particular:

 • the price including taxes;
 •  the cost of shipment;
 • how the agreement will be achieved and what actions they require;
 • the method of payment, delivery and performance of the contract;
 • the deadline for accepting the offer,  or period in which B-UNDAUNTED guarantees the price;
 • the way the consumer, before agreement of the contract can check the provided information or if necessary recover;
 • any other languages in ​​which an agreement can be closed in addition to Dutch,


Article 3 CONCLUSION OF THE AGREEMENT
3.1 The agreement is made after acceptance of the order and has to apply to the related conditions.
3.2 Changing an agreement is only possible by B-UNDAUNTED
3.3 B-UNDAUNTED can - within the law - inform the consumer's ability to meet its payment obligations, as well as facts that are important of a responsible conclusion of the agreement.
If
B-UNDAUNTED has good reasons not to enter into the agreement, it is entitled to refuse an order or request.

Article 4 DATA
4.1 The consumer needs to ensure that data such as email address, residential address and bank account numbers are complete, accurate and current data. Also, the consumer ensures that it is legally authorized to use the site.
4.2 B-UNDAUNTED takes good care of the cosumer personal information. The data we manage will never be made available to third parties without your prior consent.
4.3 B-UNDAUNTED is committed to protecting your personal information. We use (SSL) encryption technology and other tools to protect all your information we might collect on our website.
4.5 Your data can be changed at any time.

Article 5 PRICES AND PAYMENTS
5.1 The prices on the website are in Euros and are inclusive of VAT and other charges of government regulations.
5.2 All prices are subject to misprints or errors. For the consequences of misprints or errors no liability is accepted. With misprints or errors B-UNDAUNTED is not obliged to deliver the product according to this price.
5.3 B-UNDAUNTED only delivers a product when the payment has been received.

Article 6 DELIVERY
6.1 The order will be delivered at the specified delivery address. If consumers have specified a wrong address for delivery, then the cosumer is responsible for extra shipping costs.
6.2 B-UNDAUNTED uses the parcel service of Post NL for orders within the EU. For orders outside the EU, cosumers need to contact B-UNDAUNTED for more information about the delivery policy.
6.3 All delivery dates are an indication. The consumer can not derive rights to the delivery dates.
6.4 If a delivery is delayed or if an order can not or only partially carried out, then the consumer receives a notification within 7 days after placing the order. The consumer has the right to terminate the agreement without any costs. The consumer is not entitled to compensation.
6.5 B-UNDAUNTED is responsible for damages, theft or loss of products until the moment of delivery.

Article 7 RETURNS
7.1 The consumer has the option to return a product within a period of 14 days after delivery. This starts the day after the cosumer has received the products.
7.2 The item(s) should be returned in their original condition (unworn, unwashed and unaltered) and in the original packaging with hangtags attached. Returns that don’t comply with these terms will be returned to sender. Return shipping costs will be charged to the sender.
7.3 As a client you are responsible for the costs and the risks of returns. Unstamped (or insufficiently stamped) packages will not be accepted and will be returned to sender.
7.4 It is not possible to exchange an item. If the consumer likes to change their item then they have to return the unwanted item for a refund and place a new order.
7.5 B-UNDAUNTED cannot be held responsible for packages that go missing in transit.
7.6 B-UNDAUNTED will refund the purchase price of the returned product as soon as possible within 14 days after receiving the returns.
7.7 To make use of the return policy the consumer needs to read and accept the terms of use by B-UNDAUNTED before completing an order. 

Article 8 COMPLAINTS
8.1 The consumer must submit a complaint fully and clearly defined within 7 days at B-UNDAUNTED.
8.2 Complaints that are reported at B-UNDAUNTED will be taken care of within 14 days. If a complaint requires a longer processing time, B-UNDAUNTED will reply within 14 days, informing the consumer.
8.3 If a complaint can not be resolved in mutual agreement, then this is a case for dispute commission.

Article 9 COPYRIGHT
It is forbidden to use or reproduce texts, designs, data files, images, videos, software and other information without permission of B-UNDAUNTED. Copying, manipulation or reproduction of products and designs of B-UNDAUNTED is strictly prohibited!

Article 10 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Intellectual property rights including
texts, designs, data files, images, videos, software and other information related to B-UNDAUNTED must be respected unconditionally.

Article 11 FORCE MAJEURE
11.1 B-UNDAUNTED can not held responibly for damages suffered if B-UNDAUNTED can not fulfill its obligations of agreement due to force majeure.
11.2 'Force majeure' means here any breach for which the business cannot be held liable. Liability is not established if the breach is not the fault of the business or if, according to any law, transaction or current business practice, the breach cannot be attributed to the business. For example; disease, war or threat of war, civil war and riots, sabotage, power failure, flood, earthquake, fire, strikes, new government measures, transport problems and other failures.
Also if suppliers on which we depend don't fulfil their obligations.
 11.3 In case of force majeure, we reserve the right to change the dates of delivery. The consumer will not receive a compensation.

Article 12 LAW AND JURISDICTION
These general conditions are governed by Dutch law. This also applies to international customers. Any disputes will be submitted to the competent court in the Netherlands if it can not be settled mutually between both parties.


Article 13 MISCELLANEOUS
13.1 Any deviations from these Terms and Conditions can only be agreed in writing. No rights can be derived with respect to subsequent legal relationships.
13.2 B-UNDAUNTED is authorized to use third parties in the execution of the consumers orders.
13.3 You acknowledge that electronic communication can serve as proof. The administration of B-UNDAUNTED serves as proof of the consumers information, requests and orders.
13.4 If any provision of the Terms of use are invalid or annulled the remaining provisions of these Terms of use will remain in full force.